Modlitby

Jak já vnímám modlitbu? Pro mě je modlitba VNITŘNÍ SOUHLAS. Je to přesvědčení, že už tomu tak je. Je to velké ANO, všemu co v životě chci a moc po tom toužím. Je to absolutní přijetí. Cítím, že každá má buňka v těle jása, raduje se a dává velký souhlas všemu. A je převědčená, že již tomu tak je....

 

Modlitba za zdraví a uzdravení

Drahý Bože,

vím, že jsi mě stvoři jako svůj dononalý obraz. Prosím Tebe, Ducha svatého a Archaněla Rafaela, abyste mi pomohli poznat a prožívat dokonalé zdraví mého fyzického těla. Jsem ochoten/a zbavit se všech myšelnek a činů, jež vytvářejí iluzi nemoci a bolesti. Vím, že jsi všudypřítomný a tedy existuješ v každé buňce mého těla. Prosím pomoz mi pocítit ve svém fyzickém těle Tvou lásku a poznat, že mě právě teď chováš ve své náruči.

Amen.

 

Modlitba za zdraví našich milovaných

Milovaný Bože,

děkuji Ti za to, že jsi vyslal k loži mého bližního Archanděla Rafaela a andělské léčitele. Vidím, že Ty, Duch svatý, Rafael a andělé objímáte člověka, kterého miluji. Představuji si jej, jak se směje a cítí se lépe. Vím, že se mému milovanému ve skutečnosti vede dobře už teď a žádám o Tvou neustávající pomoc, aby nás tento klid a zdraví doprovázely každým naším dnem. Děj se vůle Tvá.

Amen.

 

Modlitba při potížích s váhou a chutí

Nejdražší Bože,

dnes jsem se rozhodl/a, že od teď budu mít chuť pouze na zdravé potraviny a nápoje. Jsem odhodlaný/á zbavit se všeho strachu, který by mě vedl k přejídání. Vím, že mě vedeš v každém okamžiku mého života včetně těch chvil, kdy jím a piji. Žádám Tě, abys mne nadále vedl Boží moudrostí a klidem a aby všechna má rozhodnutí týkající se jídla a pití vycházela z mého vyššího já. Děkuji Ti.

Amen.

 

MODLITBA

NECHT´BŮH JE V MÉ HLAVĚ A V MÉM ROZUMU.

NECHT´JE V MÝCH OČÍCH A V MÉM POHLEDU.

NECHT´JE V MÝCH ÚSTECH A V MÉ ŘEČI.

NECHT´JE V MÉM SRDCI A V MÉM MYŠLENÍ.

NECHT´JE PŘI MÉM KONCI A PŘI MÉM ODCHODU.

AMEN.

 

MODLITBA PRO BLAHOBYT

VYZAŘUJI DOLŮ TYRKYSOVÝ PAPRSEK HOJNOSTI, ABY SE DOSTAL DO MÉHO MYSTICKÉHO CENTRA, PODNÍTIL LIDI, MÍSTA, VĚCI, OKOLNOSTI A SITUACE, ABY MĚ PŘIVEDLI K DOKONALÉ HOJNOSTI.

VYZAŘUJI DO MÉHO MYSTICKÉHO CENTRA STŘÍBRNÝ PAPRSEK BOŽÍ INTELIGENCE, ABY PODPOŘIL TUTO PROSPERITU.

 

BŮH JE PRO MNĚ VĚČNÝM ZDROJEM VŠEHO DOBRÉHO A DOKÁŽE MI IHNED SPLNIT VŠECHNA MÁ PŘÁNÍ.

BŮH MI VYPLNÍ KAŽDIČKÉ MÉ PŘÁNÍ, BOHATSTVÍ OD BOHA SE STĚHUJE I DO MÉHO ŽIVOTA A VŽDY MOHU OČEKÁVAT BOŽSKOU POMOC.

BOŽSKÉ BOHATSTVÍ SE OBJEVILO I V MÉM ŽIVOTĚ, PROUDÍ DO MNĚ NEBÝVALOU SILOU, CÍTÍM ÚPLNOU ZÁPLAVU BOHATSTVÍ A JÁ DĚKUJI BOHU ZA TOTO NEKONEČNÉ DOBRODINÍ.

BŮH MI BRZY SPLNÍ VŠECHNA PŘÁNÍ.

BOŽSKÉ BOHATSTVÍ MNĚ PROVÁZÍ PO CELÝ MŮJ ŽIVOT,VŽDY MOHU OČEKÁVAT JEHO DARY.

VŠE BUDE PŘIPRAVENO K BOHATSTVÍ BUDE-LI PŘIPRAVENA DUŠE.

BOŽÍ MOUDROST ,SÍLA A KREATIVITA SE ŠÍŘÍ SKRZE MNĚ ,STEJNĚ JAKO VĚTVIČKA PŘEDSTAVUJE DŮKAZ ŽIVOTA CELÉHO STROMU.JSEM SYNEM /DCEROU/ BOŽÍM A SDĚDIL JSEM VŠECHNA JEHO PRÁVA ,MOŽNOSTI A POŽEHNÁNÍ.

SOUSTŘEDÍM SVOU MYSL NA BOHA A POCIŤUJI SVOU OSOBU V SOULADU S TOUTO NEVIDITELNOU PŘÍTOMNOSTÍ.

VĚŘÍM V NEOMEZENÉ STATKY A NEVYČERPATELNÝ ZDROJ AKTIVITY.VĚŘÍM A VE SVÉ MYSLI PŘIJÍMÁM ,ŽE NEKONEČNO MNĚ OBLAŽUJE SVÝM BOHATSTVÍM ,HARMONIÍ, INSPIRACÍ A HOJNOSTÍ. JÁ A MŮJ OTEC JSME JEDNO. JEHO TVŮRČÍ SÍLA JE I MOU SILOU. JEHO MOUDROST, INTELIGENCE MNĚ VEDE NA VŠECH MÝCH CESTÁCH A JEHO DUCH MI POSKYTUJE VEŠKERÉ BOHATSTVÍ,ÚSPĚCH I SPOKOJENOST.OTEVÍRÁM SVOU MYSL A SRDCE VŠEMU BOHATSTVÍ NEKONEČNA A BRZY MOHU OČEKÁVAT VÝSLEDKY.BŮH I ČLOVĚK JEDNO JSOU. MŮJ OTEC I JÁ JSME JEDNO.

(DOPORUČUJI MODLITBU ČÍST KAŽDÝ DEN,OPRAVDU FUNGUJE)

 

NA SVĚTĚ JE TOLIK PENĚZ,VŠEHO JE NA SVĚTĚ DOSTATEK. JÁ VÍM,ŽE V MÉM PODVĚDOMÍ JE NEKONEČNÝ ZDROJ, JEJŽ JSEM NIKDY NEVYUŽIL. BŮH JE NEVYČERPATELNÝ ZDROJ DOSTATKU, KTERÝ USPOKOJÍ OKAMŽITĚ VŠECHNY MÉ POTŘEBY A JEHO BOHATSTVÍ DO MNĚ PLYNE BEZ USTÁNÍ A BEZ NÁMAHY.

ZNÁM VEŠKERÝ ZDROJ VŠEHO BOHATSTVÍ,KTERÝ NIKDY NEVYSYCHÁ. JSEM NA VŠECH SVÝCH CESTÁCH PROVÁZEN SVATÝM DUCHEM A TAK SE UMÍM PŘIZPŮSOBIT VŠEM NOVÝM MYŠLENKÁM .NEKONEČNÁ INTELIGENCE MI STÁLE POMÁHÁ NACHÁZET TY NEJLEPŠÍ ZPŮSOBY JAK SLOUŽIT SVÝM BLIŽNÍM. JSEM VEDEN K TOMU, ABYCH TVOŘILA VĚCI, KTERÉ POŽEHNAJÍ A BUDOU POMÁHAT LIDSTVU. PŘITAHUJI VŠECHNY MUŽE A ŽENY, KTEŘÍ JSOU DUCHOVNĚ ZALOŽENI, PLNI VÍRY A NADÁNÍ A KTEŘÍ PŘISPÍVAJÍ K VŠEOBECNÉMU MÍRU, PROSPERITĚ A VÝVOJI NAŠEHO ŽIVOTA. JSEM NEODOLATELNÝ MAGNET, KTERÝ PŘITAHUJE NEZMĚRNÉ BOHATSTVÍ. JSEM SYNONYMEM PRO VELKOLEPÝ ÚSPĚCH. VŠECHNU SLÁVU A UZNÁNÍ VĚNUJI BOHU.

AMEN.

 

Neznáme-li příčinu utrpení:

Bože, já jsem se musela něčím provinit. Nevím, co zlého jsem komu udělala, ale asi se to stalo a já nemohu na to přijít. Odpusť mi mou vinu, upřímně Tě prosím, dovol, abych plně pochopila, že stala se mou vinou bolest, trýzeň i žal bližním. Dovol, Matko Boží (Otče, Ježíši Kriste), abych se podobným chybám dokázala vyhnout. Odpusť mi a můžeš-li, pomoz mně i bližním v naší nouzi i bolesti, prosím Tě o Tvou milost a milosrdenství, veď mne prosím nadále cestami lásky, odpuštění, milosti, prozření a smíru. Děkuji Ti, Matko, za všechno, čeho se mi dostává, nechť se děje vždy a ve všem vůle Tvá, ne má. Děkuji. Amen.

Říkat si to několikrát denně a vždy před usnutím a hned po probuzení s velkou vírou, že mi to den za dnem víc a více pomáhá.

Bože, uděl mi dar smíření, nechť přijdou všichni, kterým jsem nějak ublížila, ať již vědomě či nevědomě. Bože, dej mi sílu, ať všem těmto bytostem odpustím. Bože, dej sílu všem těmto bytostem, nechť mi odpustí. Pošli nám na pomoc své Anděle, nechť nám pomohou se smířit. Nejlépe je vést všechny prosby a modlitby z otevřeného duchovního srdce, ze 4. srdeční čakry, vizualizovat si posvátný chrám srdce a obdarovat všechny, kterým jsem ublížila, vrátit majetek, peníze, šperky, hrady, chalupy, pozemky, doly, veškerý majetek, který jsem v minulosti neprávem uchvátila a jak vracím a obdarovávám duše, kterým jsem takto ublížila. Amen.

Jsem v Bohu a Bůh je ve mně. Duchem jsem částicí Boha, proto jsem úplně zdravá. Ovládám jako nesmrtelný duch své tělo. Moje tělo je úplně v mé moci. Bůh ve mně pronáší slova léčebná: Jsi zdravá! Nemáš bolesti, nemáš obtíže, jsi prostá zánětu a teploty! Zdraví je mým rodným právem.

Všechno je Bůh. Jsem Jeho nepatrnou, na něm plně závislou a jemu 100% odevzdanou boží myšlenkou. Šťastny ať jsou všechny bytosti. Óm.

 

Praxe a rada Buddhova:

každodenně vysílat na všechny světové strany myšlenky přející všem bytostem ve všech světech mír, blaženost a požehnání - tím se uvádíme do harmonie s celým světem.

Posílám lásku těm, kteří to potřebují v této těžké hodině. Děj se vůle Tvá. - Dobrý můj Bože, laskavá a milující Matko, veď mne prosím, ze tmy do světla. - Za dar osvícení a ducha svatého, prosím Tě a děkuji, Otče náš. - Děkuji Ti za Tvou lásku, za Tvé vedení, za Tvou pomoc na cestě. - Pane Bože, dej mým nejbližším, příbuzným a známým lásku a zdraví a mne dostatek trpělivosti. 

MODLITBA  PRO NALEZENÍ POVOLÁNÍ

VYZAŘUJI DO OBLASTI MÉHO VYŠŠÍHO JÁ ZLATÝ PAPRSEK SVĚTLA MOUDROSTI,ABYCH BYLA VEDENA A                                                 SMĚROVÁNA  A ABYCH NALEZLA POVOLÁNÍ JEŽ JE MI URČENO.

PROSÍM, ABY TOTO SVĚTLO BYLO NASMĚROVÁNO DO MÉHO MENTÁLNÍHO TĚLA, ABY MĚ SPOJILO S MÝM                                                       VEDENÍM A ABYCH V DUCHU UVIDĚLA JAKÉ JE MÉ SKUTEČNÉ POVOLÁNÍ.

 NASMĚRUJI DOLŮ STŘÍBRNÝ PAPRSEK BOŽÍ INTELIGENCE, ABY PODPOŘIL MÉ MENTÁLNÍ TĚLO, ABYCH SI                                                      UVĚDOMILA A LÉPE CHÁPALA BOŽÍ VNUKNUTÍ O SVÉM PRAVÉM POVOLÁNÍ JEŽ MI BYLO URČENO

 

DĚKUJI