Meditace s anděly

Sluneční anděl

Tvůj osobní Sluneční anděl tě zdraví - velmi milovaná lidská bytosti. Mluvím za zde přítomné anděly Světla, kteří teď okolo tebe tvoří zlatou energii. Spirálovitě tě obepíná. Od nohou nahoru proudí daleko až nad tvou hlavu. Tato energie okolo tebe vytváří zvláštní ochranný prostor. Můžeš takovéto dění podpořit tím, že si to představíš svým vnitřním zrakem…

Já - tvůj anděl Slunce - zakotvím nyní - jestli souhlasíš - ještě hlouběji ve tvém jemně hmotném těle své frekvence Světla, lásky, blaha a zdraví. Prozářím tě svými energiemi a začínám nyní pomalu působit na tvé mentální tělo. Ono je jemně hmotný prostor frekvencí, který byl stvořen všemi našimi myšlenkami, které jsme si kdy mysleli. Přijmi s plnou důvěrou a láskou mé energie, které se nyní postarají o pořádek v prostoru tvého mentálního těla. Když se toto děje, pracujeme my, přítomní andělé Světla - na tvém vnějším JÁ.

Ve vnějším JÁ - vědomí člověka existují rozmanité obavy. Někdo má strach, že nesplní požadavky, které na něj klade sám život. Někdo má strach ze smrti. I když své obavy potlačuješ, přesto existují ve tvém podvědomí jako energie. Vyskytují se jako blokády ve tvém éterickém, astrálním a mentálním těle.

Andělé Světla dnes proniknou do prostoru tvého podvědomí a tyto blokády rozpustí. V těchto nevědomých prostorách jsou uloženy negativní zkušenosti z nynějšího života a z tvých dřívějších inkarnací jako disharmonie.

Dnes chceme tento potenciál strachu, který v tobě existuje jako nějaký druh samostatné bytosti, rozpustit. Prosíme tě proto, aby ses velmi vědomě postavil svému strachu, svým obavám.

Jestliže patříš k lidem, kteří cítí strach více v okolí srdce, tak se tam citově vmysli. Jestliže však pociťuješ strach ve sluneční pleteni, či někde jinde, tak spoj své pocity s tímto odpovídajícím prostorem. Tím usnadníš nám - andělům Světla - úkol vybudovat tam ozdravující energetické pole. Spolu s tvým osobním strážným andělem zapůsobíme nyní svým zářením lásky v těchto nekonečných prostorách tvého podvědomí.

Postav se nyní odvážně všem svým obavám a strachu a také těm, ke kterým si se nechtěl přiznat, protože se ti zdály být příliš mocnými. Uvědom si všechny bolesti, kterými jsi trpěl, všechna zranění, která ti kdy způsobily. Připusť, aby se ti zjevil všechen potlačovaný strach. Zkus jej spatřit ve svém těle a ne mimo něj, aby si jej zase nepotlačoval.

Popros anděly Světla, nechť nechají vytéci tyto proudy strachu z podvědomí do vědomí. Tvé celistvé bytí, tvé JA - prosí nyní bytost strachu, aby zcela vystoupila. Ze všech komor tvého podvědomí vytékají proudy strachu, manifestují se energeticky ve sluneční pleteni nebo v srdečním centru. Uvědom si, že jsi je s á m stvořil. Přijmi je. Nestrachuj se, když ucítíš tlak na žaludku nebo když pocítíš tlukot srdce. Vědomě vnímej frekvenci strachu. Nepovoluj, dokud všechna kmitání strachu nevystoupí na povrch tvého vědomí a ty je můžeš vnímat jako bytosti.

Tvůj anděl strážný nyní před tebe staví veliké zrcadlo, abys v něm pomocí své představivosti viděl sebe a bytost strachu. Může se zjevit jako symbol nebo jako postava. Jestliže ji vidíš jako postavu, podívej se jí odhodlaně přímo do očí. Připomeň si, že tvé božské JÁ - tvoje duše - je nezranitelná a věčná, nezměrná láska. Zranitelné je pouze tvoje ego a všechna ta duševní vědomí, která obestavěla jádro tvé bytosti.

Jestli je ti to možné, opakuj po mně hlasitě:

„Bytosti strachu, promlouvám k tobě z moci svého božského JÁ a z moci svého harmonizovaného lidského JÁ. Pojď, postav se mi! Poutám tě svým pohledem, aby ses mi nemohla vyhnout. Ty, bytosti strachu, jsi v mnoha životech působila na mé tělo a ovlivňovala mé myšlenky a činy. Z plné moci svého božského JÁ a s pomocí všech přítomných andělů tě nyní měním v sebevědomí, božskou důvěru a lásku."

Andělé Světla zvyšují frekvenci srdeční čakry a sluneční pleteně. Bytost strachu teď vibruje na tak vysoké frekvenci, že ji již nemůžeme vnímat. Tvá méně vyvinutá vědomí možná chtějí ještě toto dění sledovat, aby cítila, jak se bytost strachu rozpouští…… Popros svého strážného anděla, který sleduje tvůj veškerý vývoj, aby ti ukázal symbol, jenž odpovídá tvým představám o bytosti strachu, aby se od tebe mohla vzdálit. A když tě nyní naplní pocit svobody a ulehčení, pak se raduj. Postavil ses svému doposud potlačovanému strachu. Přijal a proměnil si jej. Starý strach je rozpuštěn.

Cítíš nyní mohutné proudy lásky z božského pramene tvého JÁ JSEM. Těmito silovými proudy můžeš beze strachu plnit všechny úkoly. Strach, bolest, nedostatek sebevědomí, všechny tyto formy energie, kterými se živí naše nižší JÁ - to vše bylo proměněno impulsy lásky a Světla andělů. Strach se proměnil v odvahu, bolest v prominutí, sebelítost v lásku. V prostorách podvědomí, ve kterých panovala bytost strachu, zaplálo Světlo.

Nyní nechají proudit andělé Světla za tvou námahu jako nebeský dík nádhernou energii do tvého srdečního centra. Přijmi dík kosmických mocností a spoj se s nimi.

Představ si nyní lidi, které nemáš rád. Dívej se jim do očí a hledej v nich božskou jiskru, i když ti to nebude připadat lehké - božskou jiskru, která udržuje všechen život a je ve všem přítomna. Nemusíš se s těmito lidmi nutně stýkat, ale měl bys jim žehnat a odpustit jim. Potom zažiješ, jak se budou pozvolna měnit. Požehnej také lidem, kteří ti učinili bezpráví a kteří tě ranili. Žehnej jim nyní a pocítíš, jak se ve tvé duši rodí radost.

Prosím tě jako tvůj anděl Slunce, abys se mnou formuloval:
„JÁ JSEM řekou živé lásky ve všech úkolech.
JÁ JSEM LÁSKA a jsem věčně spojen s touto silou.
Neexistuje silnější moci, než je LÁSKA.
AMEN.“

V této době zlomu zprostředkováváme my, andělé a světelné bytosti, vám lidem stále důrazněji poselství, že jste ve skutečnosti Bohy. I když se mnozí zaleknou síly tohoto slova, prosíme vás o to láskyplněji: Probuďte se a poznejte své skutečné bytí, poznejte svatou skutečnost.

Meditace odpuštění a lásky

Pohodlně se posaďte a pusťte si příjemnou relaxační hudbu. Nekřižte nohy ani ruce, zavřete oči, nohy mějte celou plochou na podlaze, seďte rovně a vnímejte, jak vás židle tlačí na záda a hýždě.

Uvědomujte si svůj dech, dýchejte v přirozeném rytmu. Nyní se několikrát zhluboka nadechněte a při výdechu si opakujte. "Uvolňuji se". Soustřeďte se na obličej, oči a čelisti. Uvědomte si napětí, které v nich cítíte. A teď pomalu při výdechu uvolňujte napětí. Uvědomte si toto uvolnění ve všech částech obličeje. Uvolnění v obličeji vnímejte jako vlnu, která se začíná šířit celým tělem…

Rozevřete a smažte tabuli své mysli, vnímejte svůj uvolněný stav. Klid se vám rozlévá po celém těle. V tomto uvolněném stavu chvilku setrvejte a zaposlouchejte se do tónů hudby. …

Nyní si uvědomte a prociťte chvíle svého života, kdy vám bylo ublíženo, a opakujte v duchu několikrát po mně: „Odpouštím všem, kteří mi kdy ublížili.“ Budou se Vám vybavovat obrazy osob, kterým jste nedokázali odpustit. Opakujte větu tak dlouho, dokud se vám budou vybavovat pocity křivdy a ublížení.

Když jste dokázali odpustit všem, můžete nyní požádat o odpuštění Vy. V duchu si několikrát opakujte po mně: „Žádám o odpuštění všechny, kterým jsem kdy vědomě či nevědomě ublížil/a Já.“ Opět se Vám budou vyjevovat obraz a scény z minulého života, kdy jste někomu ublížili.

Nyní si uvědomte, jak se naše duchovní srdce zaplňuje láskou. Bezmezná láska zaplavuje celé naše tělo. Rozdáváte lásku nejdříve svým nejbližším, dále známým, celému národu a posléze všem bytostem na celé naší Zemi. Čím vice lásky dáváte, tím více pociťujete, že jí také přijímáte. Láska z vás vyzařuje do celé Galaxie do celého vesmíru.

Postupně si uvědomte, jak z Vás spadla veškerá tíha, cítíte se lehce, svobodně, dokonale odpočati. Postupně se vraťte zpět na Zemi, zpět, do této místnosti. Začněte si uvědomovat své tělo, uvědomujete si okolní zvuky a vůně. Otevřete oči.

 

Zvyšování energie

Zvyšování energie doma

Zvyšování energie nemusí být ani složité, ani nákladné. Energie se zvyšuje, když žijete plně v přítomnosti. Nejdůležitější je soustředit se na přítomný okamžik. Zkuste některá z následujících cvičení:

Vědomě vdechujte energii do různých částí svého těla. Dýcháte samozřejmě stále plícemi, ale v představě jste vaším vědomím ve zvolené části těla a necháte dech jako kyvadlo procházet touto částí - s nádechem jde kyvadlo zpředu těla dozadu, s výdechem se vrací zezadu dopředu.
Je to osvědčená pomoc při bolesti třeba kyčelního kloubu, buď se bolest zmírní nebo po pár minutách odezní, záleží na její intenzitě.

Poslouchejte svou oblíbenou nahrávku přírodních zvuků nebo bubnů.

Vnímejte krásu kytice čerstvých květin

Pracujte na zahradě

Kochejte se pohledem ze svého domu nebo z okolí.

Meditujte, abyste uklidnili svou mysl, a pak se koupejte ve svém vnitřním světle

Zvyšování energie v zaměstnání

Pohodlně se posaďte na židli a soustřeďte se. Představujte si, že jste ve spojení s energií země a oblohy. Koupejte se ve svém vnitřním světle.

Dejte si na svůj pracovní stůl významné osobní předměty jako fotografie, pozitivní ujištění nebo citáty.

O přestávce jděte na procházku. Vnímejte krásu kolemjdoucích, krásu vodotrysku, soch nebo parku.

Každých pár hodin se protáhněte.

Dejte si na stůl čerstvé květiny a několik minut vdechujte jejich krásu.

Pokud možno poslechněte si nějakou nahrávku přírodních zvuků.

 

Jak milovat v každém okamžiku

Můžete být tak vděční za vzduch, že už samo dýchání vás nutí milovat. Jak můžete projevit svou vděčnost za vzduch? Tím, že se radujete z každého dechu. Když se soustředíte na svůj dech, můžete vychutnávat nejméně sedmnáctkrát či osmnáctkrát za minutu. Samo dýchání stačí k tomu, abyste byli vždy šťastní a zamilovaní. Tohle je jen jedna z cest, kterou se může ubírat láska. Každá činnost v našem životě se může stát obřadem lásky.

Dalším způsobem vyjádření lásky může být komunikace. Když posloucháme nebo vyprávíme nějaký příběh, můžeme se podělit o svou lásku. Zkuste si chvíli hrát a najít nejméně tisíc způsobů, jak říci: „Miluji Tě.“ A tuto lásku nemusíte vysvětlovat ani ospravedlňovat. Lásku prostě dáváte a přijímáte, aniž se to snažíte pochopit.

MÁTE-LI ODVAHU ÚPLNĚ OTEVŘÍT SVÉ SRDCE, STANE SE ZÁZRAK.

Začnete vidět odrazy své lásky ve všem. Všechno, co děláte, se stane obřadem lásky. Jakmile se to stane, už nemyslíte, jen vnímáte a radujete se ze života. Nacházíte radost ve všem, co děláte, protože to děláte rádi. Žít je nádherné a vy jste nesmírně šťastní.

Jak můžete věřit někomu, kdo vám říká, že vás miluje, ale zachází s vámi špatně? Jak vám někdo může říci, že vás miluje, zatímco chce řídit váš život a říkat vám, co máte dělat a co si máte myslit. Jak vám někdo může říkat, že vás miluje, když na vás žárlí?

Vždycky máme na vybranou, a jestliže milujeme sami sebe, zvolíme lásku. Nedovolujeme druhým, aby nám ubližovali. Jestliže nám někdo ubližuje, dělá to proto, že mu to dovolíme. A my mu to dovolíme, protože si myslíme, že si to zasluhujeme, a tím se trestáme.

Říkáme že „láska bolí“, zatímco si ubližujeme svými vlastními lžemi. Veškerý náš boj v romantických vztazích je nesmysl. Není to láska, a proto po lásce toužíme.

Jste-li otevření lásce, lásku dostáváte, a není-li to láska, můžete odejít. Vážíte-li si sami sebe, nikomu nedovolíte, aby vás zneužíval.

Mnozí lidé mi říkají: "Chci někoho, kdo mě bude milovat. Chci potkat správného muže nebo ženu." Kdo je ten správný muž nebo žena? To záleží na vás! Jestliže takového člověka potkáte a zacházíte s ním tak, jak zacházíte sami se sebou, to jest sobecky, pak ho využijete k tomu, aby ste ubližovali sami sobě.

Jak můžete chtít romantický vztah, když nemilujeme sami sebe? Jak můžeme předstírat, že někoho milujeme, když nemilujeme sami sebe? Nevážíte-li si sami sebe, nevážíte si ani svého partnera. Jak si ho můžete vážit, když si nevážíte sami sebe? Jak můžete dát někomu něco, co sami nemáte?

Romantický vztah musí začít u vás. Vy jste zodpovědní za polovinu vztahu: za svou polovinu. Když si vážíte sami sebe, vážíte si svého partnera. Lásku dáváte a lásku přijímáte. Jste-li však plní jedu, chcete partnerovi ublížit. Je to nesmyslné.

Lidský život je v poměru k věku Země a vesmíru velice krátký. Nikdy nevíte, co bude zítra. Život je tak krátký, že když vidím své děti, užívám si jejich přítomnosti, jak jen mohu. Užívám si přítomnosti svých blízkých, svých přátel a svých žáků. Ale většinou si užívám sám sebe, protože sám se sebou jsem nejčastěji.

Proč bych měl ztrácet čas sebeodsuzováním a sebeodmítáním? Proč bych měl být naštvaný nebo žárlivý? Když se necítím dobře, zjistím důvod a napravím to. Pak jsem opět šťastný a pokračuji ve svém příběhu.

Když píšete svůj příběh s láskou, milujete hlavní postavu bezpodmínečně. V tom je největší rozdíl mezi starým příběhem založeným na pravdě. Když milujete sami sebe bezpodmínečně, vysvětlujete s láskou všechno, co vnímáte.

Láska je jednoduchá, snadná, krásná, ale začíná u vás. Každý vztah se zlepší, když milujete sami sebe a žijete s vědomím své lásky. Jen málo lidí umí milovat vědomě, ale každý umí milovat nevědomě. Když milujete nevědomě, ani si nevšimnete, že to, co cítíte, je láska. Vidíte malé dítě, které se na vás usmívá, a něco cítíte. To je láska, ale hlas vědomostí vám říká: „To není láska.“ Milujete často, ale neuvědomujete si to.

Lásce a úctě bychom také měli naučit naše děti, ale to je naučíme jedině tehdy, když budeme milovat sami sebe. Jinak to není možné.